Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
2.9 - 2.10 : Μήκος ευθύγραμμου τμήματος - Απόσταση δύο σημείων - Σημεία συμμετρικά ως προς κέντρο - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.11 : Ημιεπίπεδα - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.16 : Απλές σχέσεις γωνιών - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.17 : Έννοια και στοιχεία του κύκλου - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.18 : Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.19 : Μέτρο τόξου και γωνίας - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.20 : Τεθλασμένη γραμμή - Πολύγωνο - Στοιχεία πολυγώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.1 - 3.2 : Στοιχεία και είδη τριγώνων - 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.3 - 3.4 : 2ο και 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.5 - 3.6 : Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου - Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.7 : Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.8 : Κεντρική συμμετρία - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.10 - 3.12 : Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας - Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών - Τριγωνική ανισότητα - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.13 : Κάθετες και πλάγιες - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.14 - 3.15 : Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου - Εφαπτόμενα τμήματα - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.16 : Σχετικές θέσεις δυο κύκλων - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
3.17 - 3.18 : Απλές γεωμετρικές κατασκευές - Βασικές κατασκευές τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
4.1 - 4.5 : Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα - Γωνίες με πλευρές παράλληλες - Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ
4.6 - 4.8 : Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου ΕΠΑΛ